Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich na rok szkolny 2021/2022

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STANISZCZACH WIELKICH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

"Procedura odwoławcza w sytuacji nieprzyjęcia dziecka:
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
    Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
    Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
   Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
    Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
Podstawa prawna:  art. 158 ust. 6 - 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz.910 z późn. zm)
Dyrektor przedszkola informuje Burmistrza Kolonowskiego o  nieprzyjęciu dzieci do przedszkola.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425) "
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich na rok szkolny 2021/2022                                                                                                                                                                                        
 
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolony 2021/2022 określa Zarządzenie Nr Or.0050.8.2021 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 29 stycznia 2021                                                                                                                                                                                           
PDFZarządzenie.Or.0050.8.2021.2021-01-29(1).pdf (166,89KB)
  • Kryteria naboru określa Uchwała nr VIII/79/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019                                        
 PDFUchwała - przedszkola(3).pdf (264,17KB)
  • Zasady oraz wzory dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 zostały ustalone w Zarządzeniu Nr Or.0050.20.2021 Burmistrza Kolonowskiego z dn.1 marca 2021r                                                                                                                                    
PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.20.2021(1).pdf (312,11KB)

PDFZarządzenie.Or.0050.20.2021.2021-03-01.pdf (6,69MB)
  •  W dniach od 2 - 8 marca 2021r rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022                                                                                                       
DOCZałącznik Nr 7 do zarządzenia Nr Or.0050.20.2021.doc (43,50KB)
PDFZałącznik Nr 7 do zarządzenia Nr Or.0050.20.2021.pdf (490,96KB)
 
Wniosek  o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich wraz z wymaganą dokumentacją można pobrać poniżej i złożyć  w przedszkolu w  terminie  9  do 23 marca 2021r   - w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem" Rekrutacja"  
                                            Przedszkole posiada 8 miejsc wolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
DOCZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.20.2021.doc (98,50KB)
PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.20.2021.pdf (448,08KB)                                                                                                                                                                             DOCOświadczenie o PIT.doc (25,00KB)
DOCOświadczenie o samotnym wychowywaniu.doc (25,50KB)
DOCOświadczenie o wielodzietności.doc (27,00KB)
DOCOświadczenie o zamieszkaniu.doc (25,00KB)
  •  W dniach 12-14.04.2021r rodzice kandydatów przyjętych potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia:                                                                                                                                                                                                                                            DOCZałącznik Nr 10 do zarządzenia Nr Or.0050.20.2021.doc (25,50KB)   PDFZałącznik Nr 10 do zarządzenia Nr Or.0050.20.2021.pdf (241,07KB)