Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich

UWAGA!

          Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) informujemy, że wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz   list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do  Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich na rok szkolny 2020/2021 zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie bip.ppsw.kolonowskie.pl, zgodnie z harmonogramem:

           2 kwietnia 2020 r. – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

          10 kwietnia 2020 r. – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

                                                                                  Irena Kałuża-  dyrektor przedszkola

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

 

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

RODZICE KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 
W TERMINIE: OD 3 DO 7 KWIETNIA 2020 r. 
SKŁADAJĄ  DROGĄ MAILOWĄ OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA     
DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ADRES: przedszkole.staniszcze@onet.pl

Oświadczenie do pobrania:

[file,id_cms='163',ty                

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STANISZCZACH WIELKICH NA ROK SZK.2020/2021  

 

 

Procedura odwoławcza w sytuacji nieprzyjęcia dziecka:

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 • Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:  art. 158 ust. 6 - 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz.1148  z późn. zm)

 

Dyrektor przedszkola informuje Burmistrza Kolonowskiego o  nieprzyjęciu dzieci do przedszkola.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425)